Zásady zpracování osobních údajů

Jsme společnost BJEŽ Original sro, se sídlem Dřevčice 174, 25001, IČ: 088 30 541, zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Praze pod obchodním rejstříkem C 324977 („správce“ nebo „my“ ) a my jsme osobou odpovědnou za vaše osobní údaje. Abychom vás informovali o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, vytvořili jsme tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „ Zásady “).

Tato směrnice je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů a poskytuje informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč a jak s nimi zacházíme a jak dlouho je budeme uchovávat. To platí jak pro naše zákazníky, tak pro všechny ostatní uživatele internetového obchodu www.bjez.de (dále jen „ online obchod “).

Máte-li jakékoli dotazy, můžete se na nás kdykoli obrátit, kontaktujte nás:

Adresa: Dřevčice 174, 250 01, Česká republika

Telefon: +420 733 737 079

E-mail: info@bjez.de

Osobní data

Zpracováváme Vaše následující osobní údaje:

 • Základní identifikační údaje. Potřebujeme to, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu. Patří mezi ně například: B. Vaše jméno a příjmení, název vaší společnosti nebo vaše bydliště nebo adresa vaší firmy.
 • Kontaktní informace. Toto používáme k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně vaší objednávky. To zahrnuje vaše telefonní číslo, vaše uživatelské jméno na Facebooku, vaši doručovací adresu nebo vaši e-mailovou adresu.
 • Fakturační a bankovní údaje. Tyto zpracováváme v souvislosti s identifikací a prováděním plateb. Patří mezi ně například: B. Údaje na fakturách nebo vaše DIČ.
 • Data z naší vzájemné komunikace. Zpracováváme také údaje, o kterých se dozvíme při společné komunikaci, ať už e-mailem nebo telefonicky.
 • Soubory cookie. Používáme také cookies (malé datové soubory), které se ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, když navštívíte náš internetový obchod.

("Osobní data").

Účel zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme z různých důvodů. Každý z těchto důvodů musí být samozřejmě podpořen právním základem pro zpracování.

Vaše osobní údaje proto zpracováváme za účelem plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření (tyto osobní údaje potřebujeme, abychom vám mohli dodat vámi objednané zboží nebo s vámi komunikovat o vaší objednávce a smlouvě) .

Osobní údaje zpracováváme také v rámci našich oprávněných zájmů (např. abychom vám zasílali novinky z našeho internetového obchodu nebo abychom přijali vhodná opatření k obhajobě našich nároků).

Někdy osobní údaje zpracováváme, protože k tomu máme povinnost (pokud nám to ukládá zákon, např. faktury, pro které zákon o účetnictví stanoví pravidla a které mohou obsahovat i vaše osobní údaje).

Kdo nám dává souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu info@bjez.de. Nejsme však povinni vymazat všechny vaše osobní údaje, a to ani v případě, že uplynula doba, ve které jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebude to mít vliv na zákonnost zpracování vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Příjemci osobních údajů

V odůvodněných případech můžeme Vaše osobní údaje předat také orgánům veřejné moci. Správce odpovědný za zpracování může Vámi poskytnuté osobní údaje zpřístupnit také následujícím subjektům: Viz seznam zpracovatelů osobních údajů.

Doba zpracování

Osobní údaje můžeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy. Dále po dobu 3 let po ukončení smluvního vztahu (zpravidla od dodání zboží), není-li dále uvedeno jinak.

Osobní údaje zpracovávané za účelem obhajoby našich právních nároků v soudním, mimosoudním a exekučním řízení zpracováváme po dobu 15 let od ukončení obchodního vztahu mezi námi a vámi (tomu odpovídá nejdelší promlčecí doba ze zákona).

Osobní údaje, které zpracováváme, abychom splnili naše zákonné povinnosti vyplývající z účetních, daňových a dalších příslušných právních předpisů, uchováváme po dobu v nich uvedenou; Například osobní údaje týkající se účetnictví uchováváme po dobu 5 let po skončení obchodního vztahu a osobní údaje týkající se daňového práva po dobu 10 let po skončení příslušného zdaňovacího období.

Pokud jste naším stávajícím zákazníkem, který si zakoupil naše zboží nebo jste nám udělili souhlas se zasíláním newsletteru, jsme oprávněni Vám zasílat newsletter po dobu 3 let nebo po dobu uvedenou v souhlasu se zasíláním newsletterů. pokud se neodhlásíte. Pokud si již nepřejete dostávat náš newsletter, můžete se z odběru newsletteru kdykoli odhlásit.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, zpracováváme po dobu, po kterou je souhlas udělen. Upozorňujeme však, že nejsme povinni vymazat všechny vaše osobní údaje, i když svůj souhlas odvoláte – údaje, které shromažďujeme, si můžeme ponechat na základě oprávněného zájmu nebo zákona. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost a správnost zpracování před jeho odvoláním.

Soubory cookie

Aby náš internetový obchod dobře fungoval, používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, když navštívíte náš online obchod. Soubory cookie rozdělujeme na soubory cookie nezbytné, funkční, analytické a marketingové.

Používáme nezbytné cookies , abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a vy si u nás něco objednat. Jedná se například o soubory cookie, které ukládají obsah vašeho nákupního košíku, zatímco si prohlížíte další položky. Jsou nezbytné pro fungování našeho internetového obchodu, takže s nimi nemusíte souhlasit a nemůžete je odmítnout.

Funkční cookies jsou důležité pro zajištění bezproblémového fungování našeho internetového obchodu. K používání těchto cookies nepotřebujeme váš souhlas. Naším oprávněným zájmem je řádné provozování internetového obchodu. Jejich používání však můžete odmítnout prostřednictvím nastavení souborů cookie v patičce webu. Pokud však tyto cookies odmítnete, internetový obchod se nemusí zobrazovat správně a nakupování v našem internetovém obchodě nemusí být stejné jako obvykle.

K vytváření přehledů a statistik používáme analytické soubory cookie . Používáme je například ke sledování provozu v našem internetovém obchodě. Pokud s jejich používáním nesouhlasíte, můžete je odmítnout prostřednictvím nastavení cookies v patičce webu.

Marketingové soubory cookie  nám umožňují přizpůsobit naši nabídku vašim potřebám. Umožňují nám například nabízet naše produkty prostřednictvím cílené reklamy. K tomu však potřebujeme váš souhlas. Tyto soubory cookie můžete odmítnout prostřednictvím nastavení souborů cookie v patičce webu.

Seznam souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Informace pro dotyčnou osobu

Vezměte prosím také na vědomí, že máte právo:

 1. získat od nás potvrzení , zda jsou dotčené osobní údaje zpracovávány , a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům .
 2. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 3. abychom neprodleně opravili a opravili nesprávné osobní údaje, které se vás týkají . S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 4. aby byly příslušné osobní údaje neprodleně vymazány . Jsme povinni osobní údaje neprodleně vymazat, pokud nastane některý z následujících důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, fyzická osoba odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný jiný zákonný Základ pro zpracování byly osobní údaje zpracovávány protiprávně nebo je třeba osobní údaje vymazat, aby byla splněna právní povinnost podle práva Unie nebo práva členských států, kterým podléháme.
 5. omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, pokud je tato ověřena, zpracování je protiprávní a místo výmazu nás požádáte o omezení zpracování, údaje již nejsou potřebné pro daný účel zpracování, potřebujeme ho však pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 6. K předání Vašich osobních údajů na Vaši žádost jinému Vámi určenému správci .
 7. Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů . Tuto námitku můžete zaslat na výše uvedenou kontaktní adresu nebo e-mailem a my ji do jednoho měsíce od obdržení přezkoumáme.

Máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na naší kontaktní adrese nebo emailem a my Vám co nejrychleji odpovíme. V krajním případě se můžete také obrátit na úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů o zpracování osobních údajů.

Praha, 1. února 2023

 

 

Anmelden Schließen